Workshop van beschermd wonen naar wonen met bescherming

Mensen met psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen kunnen langer of sneller zelfstandig wonen als er passende huisvesting met begeleiding beschikbaar is. Gemeenten moeten samen met andere partijen, zoals woningcorporaties en zorgaanbieders, zorgen dat er meer passende en betaalbare huisvesting beschikbaar komt. Ook op andere vlakken zoals begeleiding en ondersteuning bij het weer opbouwen van een sociaal netwerk, financiële steun en het creëren van leefbare woonomgevingen moeten gemeenten maatregelen nemen om deze kwetsbare inwoners te ondersteunen. 

Met het oog op de komende decentralisaties van maatschappelijke opvang en beschermd wonen, hebben alle gemeenten hierin een opgave. Tegelijkertijd is er nog veel onzeker rondom deze decentralisaties: welke middelen blijven beschikbaar? Welke doelgroepen gaan op termijn naar de WLZ? Hoe kunnen gemeenten de benodigde zorg contracteren en toezicht inrichten? Hoe kan regionale samenwerking hierin helpen? Tijdens de workshop wordt op deze en andere vragen ingegaan en krijgt u handvaten om hiermee aan de slag te gaan. U leert onder andere: 

  • Wat de laatste ontwikkelingen zijn rondom beschermd wonen;
  • Hoe u aansluiting kunt vinden op de overige ( Wmo-) terreinen en lokale voorzieningen;
  • Tips rondom contracteren;
  • Hoe u samenwerkt in de regio.

De workshop is bedoeld voor beleidsmedewerkers, projectleiders, wethouders en medewerkers van zorgaanbieders.
 

Interesse