Opleiding Informatie-uitwisseling en integraal samenwerken

Binnen het sociaal domein is samenwerking met maatschappelijke partners nodig om goede resultaten te bereiken. Samenwerking in de keten en regievoering zijn twee belangrijke uitdagingen voor gemeenten. Informatie-uitwisseling speelt daarin een belangrijke rol. Regie voeren vraagt grip op informatiestromen en het delen van informatie. In de opleiding gaan we in op de volgende vragen:

 • Welke uitdagingen brengt de transitie met zich mee in relatie tot informatie-uitwisseling?
 • Wat is er nodig aan informatievoorziening om regie te voeren? Welke informatie kunt u delen? Welke informatie kunt u vragen voor bijvoorbeeld monitoring?
 • Hoe kunt u privacy integreren in ketensamenwerking?
 • Hoe kunt u SUWI, GGK, IB en uitwisselingsstandaarden (beter) benutten?
 • Welke afspraken maakt u om te komen tot een zorgvuldige en hoogwaardige gegevensuitwisseling met uw partners?
 • (Toeleiding naar) zorg en fraudebestrijding: verenigbare doelen?
Bijzondere aandacht gaat uit naar informatie-uitwisseling in multiprobleemsituaties:
 • Wanneer is sectoroverstijgende gegevensuitwisseling mogelijk?
 • Welke informatie mag worden uitgewisseld wanneer er sprake is van multiproblematieke situaties?
 • Welke dilemma's en integriteitsvraagstukken doen zich voor met betrekking tot de uitwisseling van informatie?
 • Welke afwegingen hanteert u bij het uitwisselen van informatie?
 • Hoe bewaakt u de grenzen voor het uitwisselen van informatie en voorkomt u dat deze worden overschreden?

Deze opleiding is bedoeld voor informatiemanagers, i-adviseurs, kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers in het sociaal domein.
 

Interesse