Opleiding BRP-specialist Arnhem

Optimale  fraudebestrijding persoonsinformatievoorziening en modernisering van het gegevensbeheer maken het noodzakelijk de BRP door en door te kennen. Deze leergang maakt dat mogelijk. Na het volgen van de 'Opleiding BRP-Specialist'  kunnen medewerkers specialistische BRP werkzaamheden uitvoeren. De leergang BRP-Specialist behandelt op een heel praktische manier de nieuwste wet- en regelgeving (met name de Wet BRP) en de actuele uitvoeringsprocedures. De systematiek van het actualiseren c.q. corrigeren van gegevens en van de persoonslijst, het nieuwe gemoderniseerde BRP-stelsel en de nieuwe BRP-gegevensset zijn belangrijke items die worden besproken. Vanzelfsprekend komen de BRP-circulaires, BCM-kwaliteitscontroles en de zelfevaluatie ruimschoots aan bod.
Doelgroep
Medewerkers van afdelingen Burgerzaken/Publiekszaken/Gegevensbeheer die nu of in de toekomst:

 • (complexe) mutaties uitvoeren
 • de zelfevaluatie BRP en het kwaliteitsbeheer (mede) uitvoeren.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij in deze leergang circa 2 uur per week eigen tijd investeren naast de lesdagen alsook met het geleerde in de leergang actief aan de slag kunnen in hun werkomgeving.

Competenties na afloop van de opleiding:
 • u kent de bepalingen van de Wet BRP, het Besluit BRP, de Regeling BRP, de bijbehorende circulaires en de eigen verordening;
 • u hebt geleerd regels in de praktijk toe te passen en te verdedigen;
 • u bent in staat om zelfstandig dagelijkse en bijzondere gevallen met betrekking tot actualiserings- en correctievraagstukken op te lossen en uit te werken;
 • u kunt persoonslijsten inhoudelijk controleren, fouten  constateren, analyseren en (structurele) oplossingen doorvoeren;
 • u bent bekend met- en voorbereid op de invoering van het gemoderniseerde BRP-stelsel en de gemoderniseerde gegevensset;
 • u kunt de zelfevaluatie BRP voorbereiden en uitvoeren.
Studieprogramma

De volgende onderwerpen worden behandeld:
 • Wet BRP, Besluit BRP en Regeling BRP;
 • relevante wet- en regelgeving en circulaires; (zoals LO en HUP);
 • bestuurlijke boete;
 • de registratie van niet-ingezetenen in de RNI;
 • het brondocumentenstelsel in de BRP;
 • structuur huidige persoonslijst (GBA);
 • structuur gemoderniseerde persoonslijst (BRP);
 • procedurele werking huidige stelsel (GBA);
 • procedurele werking gemoderniseerde stelsel (BRP);
 • aanleggen en actualiseren van een complexe persoonslijst; 
 • behandelen van praktijk- en kennisvragen over afwijkingen op persoonslijsten;
 • foutenanalyse van geconstateerde afwijkingen op persoonslijsten met bijbehorende oplossingen;
 • kwaliteitsbeheer;
 • zelfevaluatie.
Werkwijze
In de gehele leergang wordt de lesstof interactief behandeld en vertaald naar de actuele praktijk van de eigen gemeente.  Er wordt bij de start geïnventariseerd waar u als specialist staat in dit vakgebied.
Vervolgens worden eerst de basisprincipes van de BRP behandeld. Praktijkcases maken duidelijk hoe de vertaling van de regelgeving in de praktijk plaats vindt.
De vertaling naar de dagelijkse praktijk is essentieel en dus prominent aanwezig in deze opleiding. Hierbij vormen de diverse procedures uit de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP), het vertrekpunt. De opbouw van de PL en de werking van het stelsel (inschrijven, actualiseren en corrigeren van gegevens) komen vervolgens in beeld. 
Daarna worden de deelnemers  diverse PL-en voorgelegd om te bestuderen, te analyseren en voorkomende fouten te corrigeren.  Een diversiteit aan voorkomende fouten wordt gepresenteerd en er wordt van gedachten gewisseld over mogelijke oplossingen. Ook aan bijzondere cases wordt (hoofdstuk 7 van de HUP ) in het verloop van de leergang uiteraard de nodige aandacht besteed.

Operatie BRP (modernisering GBA) en de zelfevaluatie BRP passeren vanzelfsprekend de revue. De deelnemers onderzoeken de eigen gemeentelijke situatie, signaleren verbetermogelijkheden en bespreken dat in groepsverband.
   
Gedurende de gehele opleiding worden de nieuwste actualiteiten en relevante jurisprudentie bij de behandeling betrokken.

Interesse